0

Regulamin Partner

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest Zdrowa Linia Sp. z o.o. , e-mail: biuro@zdrowalinia.com, NIP: 6912543147, REGON: 383354586, KRS: 0000786161, prowadząca serwis internetowy (sklep internetowy) pod adresem https://zdrowalinia.com/

 1. Definicje

użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera umowę sprzedaży i dokonuje zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego https://zdrowalinia.com/.
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://zdrowalinia.com/
  4. Regulamin Programu Partnerskiego – niniejszy regulamin określający zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie Partnerskim
 3. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod https://zdrowalinia.com/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 4. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży (sprzedaż) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zdrowa Linia sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 5. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Program Partnerski (PP)– program prowadzony przez Organizatora, polegający na współpracy z Partnerem, mającej na celu promocję i marketing Towarów oraz sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie Organizatora, umożliwiający wygenerowanie dla Partnera prowizji od sprzedaży Towarów oferowanych przez stronę https://zdrowalinia.com/ przez klientów pozyskanych przez Partnera.
  12. Partner/Partner –  pełnoletnia osoba fizyczna mająca zamieszkanie na terenie Unii Europejskiej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która przystąpiła do Programu Partnerskiego
 9. Konto Partnera – konto Partnera utworzone na stronie https://zdrowalinia.com/, za pomocą którego Partner ma możliwość kontaktowania się z Organizatorem oraz uzyskiwać informację o wysokości prowizji należnej Partnerowi
 10. Link partnerski–  indywidualny dla każdego Partnera link, generowany przez partnera kierujący na stronę https://zdrowalinia.com/
 11. Klient przekierowany– klient skierowany do sklepu https://zdrowalinia.com/ za pośrednictwem witryny lub działań promocyjnych Partnera.
 12. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w PP Sklepu, a w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta PP w ramach  sklepu internetowego;

 1. b) zasady zamieszczania reklam przez Partnera
 2. c) zasady naliczania i wypłaty prowizji wygenerowanych przez Partnera.
 3. d) Partner może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://zdrowalinia.com/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Cel i zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim

 1. Przystąpienie do PP jest dobrowolne i bezpłatne
 2. Przystąpić do PP może pełnoletnia osoba fizyczna mająca zamieszkanie na terenie Unii Europejskiej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zarejestruje się w programie i umieści reklamę sklepu (banner, link tekstowy lub inną formę reklamy) w Internecie.
 3. Partner w reklamach ma prawo używać dowolnej formy: tekst, grafika lub inne dostępne metody, których celem jest przekierowanie osób odwiedzających stronę Partnera na dowolną stronę/podstronę Sklepu i zachęcenie ich do zakupów w Sklepie. Przekierowanie takie nie może odbywać się automatycznie bez działania Klienta.
 4. Partner rejestrując się w PP zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane tj.:
  a) w przypadku gdy Partner jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej: imię, nazwisko i adres zamieszkania (do korespondencji) oraz nr PESEL i nr rachunku bankowego (dla realizacji wypłat gotówkowych z programu), adres mail, nr telefonu, adres swojego Urzędu Skarbowego.
  b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i firmy : nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP i nr rachunku bankowego, adres mail, nr telefonu, nazwisko osoby odpowiedzialnej
 5. Partner wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep oraz na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji dotyczących PP. Partner ma w każdym czasie, za pośrednictwem swojego konta na stronie https://zdrowalinia.com/ dostęp do swoich danych

osobowych oraz ma możliwość ich zmiany lub zażądać od właściciela serwisu ich trwałego usunięcia.

 1. W celu korzystania z PP Partner powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Zasady ustalania prowizji
 3. Za zamówienia, złożone przez klienta przekierowanego za pomocą linku partnerskiego Partner ma prawo do prowizji naliczonej od kwoty zakupu dokonanej przez klienta poleconego ze strony Partnera.

  2. Partner PP otrzymuje …..% wartości brutto towaru zakupionego przez klienta przekierowanego. Wlicza się tu tylko cenę brutto towaru kupionego przez klienta, bez innych kosztów wysyłki tj. np. koszt wysyłki.

Od niektórych towarów może być naliczona wyższa prowizja. Wymaga to osobnego porozumienia na piśmie.

3. Zamówienie uważa się za zrealizowane gdy cała kwota do zapłaty zostanie zaksięgowana na koncie bankowym sklepu, a także gdy klient nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.
Zamówienie nie może zostać uznane za zrealizowane gdy zostało zwrócone, anulowane, fałszywe,

nieodebrane lub niezrealizowane z innych przyczyn.

 1. Partner może wnioskować o wypłatę prowizji za zamówienie nie wcześniej niż po 14 dni od jego realizacji.

  5. Każdy Partner po zalogowaniu się do panelu administracyjnego PP w każdej chwili może sprawdzić ilość zamówień i wysokość aktualnej prowizji.

 2. Wejście klienta przez link partnerski jest zapamiętane przez system w ciągu 120 dni. Gdy klient dokona zakupu w tym okresie, zostanie przypisany partnerowi, który go skierował. Klient taki jeśli dokona zakupu będzie przypisany do Partnera na stałe. Wyjątkiem są klienci pozyskani wcześniej przez innego partnera lub zarejestrowani już w sklepie.
 3. Partner ma możliwość pozyskiwania następnych partnerów. Partner pozyskany bezpośrednio przez Partnera otrzyma …..% prowizji od swoich klientów, zaś Partner otrzyma dodatkowo 20% kwoty zarobionej przez pozyskanego partnera. Dotyczy to tylko partnerów pozyskanych bezpośrednio Przez Partnera.

 

 1. Dla Partnerów osiągających bardzo dobre rezultaty, Organizator może przekazać dodatkowe bonusy w postaci nagród rzeczowych, bonów lub dodatków pieniężnych.
 2. Wypłata prowizji
 3. Prowizja naliczona jest od ceny detalicznej zakupionych towarów przez pozyskanych przez Partnera klientów. Prowizja jest kwotą brutto. Wypłacana jest na podstawie:
  – faktury VAT – wystawionej przez podmiot gospodarczy;

– rachunku od osoby fizycznej w kwocie netto na podstawie umowy zlecenia.

 1. Wypłata prowizji realizowana jest, na wniosek Partnera. Wypłaty realizowane są przelewem bankowym w terminie 5 dni od przedłożenia dokumentów wymaganych do wypłaty (faktura lub umowa zlecenie)

  3. Minimalna kwota wypłaconej prowizji to 300zł brutto.

 

 1. Partner zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonać rozliczeń z tytułu podatków związanych z osiągnięciem przychodu z Programu Partnerskiego. Zdrowa Linia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku przewidzianego przepisami prawa podatkowego.

 

 1. Zobowiązania Partnera i Organizatora
 2. Partner jest zobowiązany, powiadamiać Sklep o każdej zmianie swoich danych teleadresowych. Za wszelkie błędy odpowiada Partner.
 3. Partner jest zobowiązany do dbania o dobry wizerunek Sklepu.
 4. Partner biorący udział w PP jest zobowiązany do przestrzegania prawa, etyki, zasad społecznych i ogólnie przyjętej kultury. W szczególności zabronione jest stosowanie mechanizmów, programów internetowych, komputerowych i treści powodujących rozsyłanie niechcianych reklam, nękania, spamu, instalowania złośliwego oprogramowania, wirusów itp. na urządzeniach klientów.
  Wszelkie działania promocyjne, reklamowe itp. niezgodne z tymi zasadami będą skutkować zerwaniem współpracy oraz blokadą wypłaty wszelkich prowizji.
 5. Do PP nie mogą przystąpić Partnerzy propagujący, własnymi działaniami lub poprzez strony internetowe, treści pornograficzne, erotyczne, nie zachowujące zasad etyki, kultury itp., oraz rasistowskie, nawołujące do przemocy, mogące posłużyć do zniesławienia, nakłaniające do łamania prawa, nawołujące do szerzenia nienawiści, niezgodne z wytycznymi GIS i inne niezgodne z polskim prawem. W razie wątpliwości Partner winien skonsultować umieszczenie reklamy ze Sklepem.

  5. Partner w każdej chwili może zrezygnować z udziału w PP nie tracąc uzyskanych prowizji z zachowaniem minimalnej kwoty do wypłaty 500zł. Partnerowi w tym wypadku zostają wypłacone należne prowizje w terminie 14 dni.

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zerwania współpracy w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłacone uważane są za nienależne.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób (ani treści) w jaki Partner publikuje reklamy.

  8. Partner na prośbę Organizatora ma obowiązek dokonać zmiany formy reklamy (tekstów, grafiki), gdyby ta szkodziła wizerunkowi sklepu bądź była niezgodna z obowiązującym prawem. Jeśli tego nie dokona w wyznaczonym terminie Zdrowa Linia Sp. z o.o. ma prawo zerwać współpracę z Partnerem i zablokować wypłatę naliczonych prowizji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie i rejestracja w PP oznacza, że Partner zapoznał się i akceptuje zapisy regulaminu programu partnerskiego.
 2. O zmianach w regulaminie oraz zmianach warunków programu partnerskiego organizator będzie powiadamiał Partnerów za pomocą poczty email. Jeżeli Partner nie zgadza się z treścią nowego regulaminu, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie treści regulaminu, do złożenia pisemnej rezygnacji z Programu Partnerskiego. W takim przypadku Partner zachowuje prawo do dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.
 3. Wszelkie spory strony będą starały rozstrzygać przede wszystkim na drodze polubownej. Jeśli taka nie będzie możliwa, sprawa zostanie rozstrzygnięta przez Sąd Rejonowy. 

 

 1. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Organizatora, ani żądnej firmy, których produkty poleca.
  Oblicz koszty wysyłki
  Zastosuj kupon